Fångstdata

Här listas de 100 senaste registreringarna.
DatumNamnOrtArtFettfenaVikt (kg)KönZonMetodCatch&Release
2018-10-15Tobias HuhtamkiSundsvallringNej3.4Hona3VobblerNej
2018-10-13Perm ArneingSolbergHarrJa2.1Hona3FlugaJa
2018-10-13PatrikKovlandringNej1Hane3VobblerNej
2018-10-13PatrikKovlandringNej1Hona2VobblerNej
2018-10-13PatrikKovlandringNej1.2Hane2VobblerNej
2018-10-13PatrikKovlandring1.5Hona1Nej
2018-10-13PatrikKovlandringJa2Hane2VobblerNej
2018-10-10PIIgIZtgjRJAurvQfwASPeZVgGqEfgUF0
2018-10-10etGphSHWZkrhigCCdB0
2018-10-10TcuZUoPVqyzHEwMMXgRYcPhtJoqAF0
2018-10-10rubNGPrjfvLVuWGShEHDqso0
2018-10-10esRmHoInIGDIGzztxFfBdbfvbyysnirWht0
2018-10-10ujhbebzxLEOUYlnSPMzumdcoGxRojCDW0
2018-10-10MKTdvckxhoRipTHBnYWfZfSOp0
2018-10-10rIRKqoEBCfqqPlUmSOJdJsoVdSlxVJ0
2018-10-10hbupevLJKsnkYPfVWVi0
2018-10-10RCMFeiAjNYdVNZeZWYJzNkIi0
2018-10-10oVSyjVOCjWiBAhcUbjlvyreox0
2018-10-10AYtnINwdBUcDolduL0
2018-10-10NvhbMtKfAOLOUPpNPfWdwhxKbExgAhL0
2018-10-10hJbcINxgMODLsDmcKVeRuk0
2018-10-10vzAcpsmZBOnJxZAXPMEjNoaU0
2018-10-10GGddGJQniZsYHLANjLexivuEqWHuaD0
2018-10-10fMrhjBZxWVqIuXWYnwNpi0
2018-10-10mTMxzhKjoqIAthPAdUqUnvdLsJwRwCe0
2018-10-10EDXwRGzEWWypCCHJVOiZMkKy0
2018-10-10eDqELxvocdPXebnxmPZzSXD0
2018-10-10WmciZyfwCImxgWupgiPuCgIqPfPx0
2018-10-10nLRCfNvPMYveTyPxaEMLuZBuXQQeHORwXtF0
2018-10-10OPXqhDHWTomZDBykupYeDRtmNJjCOe0
2018-10-08uiEHWJmbiLJPaZujgGäddaJaHane2VobblerJa
2018-10-07PatrikKovlandringNej1Hane2VobblerNej
2018-10-07PatrikKovlandringNej1Hona2VobblerNej
2018-10-07PatrikKovlandringNej1.5Hona2VobblerNej
2018-10-07PatrikKovlandringNej1.5Hane2VobblerNej
2018-10-07PatrikKovlandringNej3Hane2VobblerNej
2018-09-18Tobias LundgrenHammarvgenLaxNej5.2Hane1FlugaNej
2018-09-18Tobias lundgrenSundsbrukLaxNej7.5Hane1FlugaNej
2018-09-18Andreas EliassonSundsbrukLax4.2Hane1SpinnflugaNej
2018-09-18Andreas EliassonSundsbrukLax6.5Hane1SpinnflugaNej
2018-09-18Andreas EliassonSundsbrukLax9Hane1SpinnflugaNej
2018-09-17D.GunnarssonEdsbynLax6Hane1Nej
2018-09-17D.GunnarssonEdsbynLax7Hane1Nej
2018-09-17D. Gunnarsson EdsbynLax9Hane1Nej
2018-09-17D.Gunnarsson EdsbynLax11Hane1SpinnflugaNej
2018-09-17Andreas EliassonSundsbrukLax5.8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-17Andreas EliassonSundsbrukLax11.6Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Gran SandstrmBollnsLaxJa4Hane1SpinnflugaNej
2018-09-15Gran SandstrmBollnsLaxJa7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Kent OlssonSollernLaxJa15.7Hane1SpinnflugaNej
2018-09-15Kent OlssonSollernLaxJa7.8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Patrik Laxmstaren HagstrmMatforsLaxJa9Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Patrik Laxmstaren HagstrmMatforsLax12.7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Patrik Laxmstaren HagstrmMatforsLaxJa8.5Hona1SpinnflugaNej
2018-09-12Johnny BjrkkersbergaLax4.2Hona1FlugaNej
2018-09-11Per SimonssonFrsnLax4Hona1SpinnflugaJa
2018-09-11Per SimonssonFrsnLax8Hane1SpinnflugaJa
2018-09-11Per SimonssonFrsnLaxNej8Hane1SpinnflugaJa
2018-09-11Mathias HolmlundsLax6.6Hane1SpinnflugaNej
2018-09-11Mathias HolmlundsLax7.3Hona1SpinnflugaNej
2018-09-11Mathias HolmlundsLax7Hane1SpinnflugaJa
2018-09-11Mathias HolmlundsLax7.6Hona1SpinnflugaNej
2018-09-11Mathias HolmlundsLax7.7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxNej3Hane1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxNej7Hane1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxJa7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxNej5Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej6Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej7.7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej8.5Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej9.7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej11.5Hona1SpinnflugaNej
2018-09-07p i pB nsLax7Hona1Ja
2018-09-07p i pB nsLax9Hona1Ja
2018-09-07p i pB nsLax13.8Hona1Nej
2018-09-07K bergqvistB nsLax6Hona1Ja
2018-09-07K bergqvistB nsLax8Hona1Ja
2018-09-06p i pB nsLax5Hona1Ja
2018-09-06p i pB nsLax8Hona1Ja
2018-09-06p i pB nsLax7.5Hona1Nej
2018-09-06K bergqvistB nsLax5Hona1Ja
2018-09-06K bergqvistB nsLax7Hona1Ja
2018-09-06K bergqvistB nsLax9Hona1Ja
2018-09-06K bergqvistB nsLax9Hona1Ja
2018-09-06K bergqvistB nsLax11Hona1Ja
2018-09-06Kung keViringJa3.0Hona3FlugaNej
2018-09-04Filip WEskilstuna LaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-04Filip WEskilstuna Lax4Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Stig VestlingSrbergeLaxNej11.5Hona3SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej9Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej9Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej10Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej11Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej3Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej11Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej10Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej9Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej14.2Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Ove DanielssonLjungaverkLaxNej6.3Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Ove DanielssonLjungaverkLaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Ove DanielssonLjungaverkLaxNej9.1Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Ove DanielssonLjungaverkLaxNej11Hane1SpinnflugaNej
2018-08-31Anneli Lindbergh quist lvkarlebyLaxNej15.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-31Jocke quist lvkarleby Lax12Hona1SpinnflugaNej
2018-08-31Jocke quist lvkarleby Lax9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-31Jocke quist lvkarleby Lax11Hona1SpinnflugaNej
2018-08-27K bergqvistBollnsLax8.5Hona1Nej
2018-08-27K bergqvistBollnsLax11.7Hona1Nej
2018-08-26A.FBsLax9.1Hona1SpinnflugaNej
2018-08-26A.FBsLax8.4Hona1SpinnflugaNej
2018-08-26A.FBsLax7.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-26A.FBsLax6.3Hona1SpinnflugaNej
2018-08-26A.FBsLax5.9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-26K bergqvistBollnsring3Hona1Nej
2018-08-26K bergqvistBollnsLax5Hona1Ja
2018-08-26K bergqvistBollnsLax7Hona1Nej
2018-08-25HasseSundsvallLaxNej9.1Hona1SpinnflugaNej
2018-08-24Stefan KarlssonAndersbo LaxNej9.0Hane1SpinnflugaNej
2018-08-23Filip MickelssonBollnsLaxNej7Hane1SpinnflugaNej
2018-08-23Filip MickelssonBollnsLaxNej7Hane1SpinnflugaNej
2018-08-23Filip MickelssonBollnsLaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-08-23Filip MickelssonBollnsLaxNej12.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-23Hans.LBollnsLaxNej7.5Hane1SpinnflugaNej
2018-08-23Hans.LBollnsLaxNej6Hona1SpinnflugaNej
2018-08-23Hans.LBollnsLaxJa8Hona1SpinnflugaNej
2018-08-23Hans.LBollnsLaxNej9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-23Hans.LBollnsLaxNej9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-23Harry Karjalainen sterbybrukLaxNej8.8Hona1SpinnflugaNej
2018-08-23Gran sandstrmBollnsLaxNej11.4Hane1SpinnflugaNej
2018-08-22Tomas UfGimoLax11.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-22Harry Karjalainen sterbybrukLaxNej10.5Hane1SpinnflugaNej
2018-08-22Harry Karjalainen sterbybrukLaxNej7Hane1SpinnflugaNej
2018-08-22Jonny JanssonHargshamn Lax5.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-21Marcus johanssonAvestaLaxNej9.5Hane1SpinnflugaNej
2018-08-21Jonas LindgrenAvestaLax9.7Hona1SpinnflugaNej
2018-08-20HasseSundsvallLaxJa3.1Hona1SpinnflugaNej
2018-08-20stig vestlingsrbergeLaxNej10,3Hane3SpinnflugaJa
2018-08-20Tomas aUppsalaLaxNej12.4Hona1SpinnflugaNej
2018-08-20Janne LH-sandLaxJa11.5Hane1SpinnflugaNej
2018-08-20Andreas EliassonSundsbrukring3.2Hona1SpinnflugaNej
2018-08-20Andreas EliassonSundsbrukLax10Hona1SpinnflugaNej
2018-08-20Andreas EliassonSundsbrukLax9Hane1SpinnflugaNej
2018-08-19Krille jBollnsLaxNej11Hona1SpinnflugaNej
2018-08-19Krille jBollnsLaxNej6.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-19Krille jBollnsLaxNej5.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-19Tomas aUppsala ringJa3.8Hona1SpinnflugaNej
2018-08-19Tomas aUppsala LaxJa3Hane1SpinnflugaNej
2018-08-19Tomas aUppsala LaxNej8.8Hona1SpinnflugaNej
2018-08-19Bengt Hermansson Arboga LaxNej6.9Hane1SpinnflugaNej
2018-08-19Tobias LundgrenSundsbrukLaxNej8.5Hane1SpinnflugaNej
2018-08-19Andreas EliassonSundsbrukLax4Hane1SpinnflugaNej
2018-08-19Andreas EliassonSundsbrukLax9Hane1SpinnflugaNej
2018-08-19Andreas EliassonSundsbrukLax10Hona1SpinnflugaNej
2018-08-19Andreas EliassonSundsbrukLax13.9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-19Linus Evensson SrkerLaxNej10.4Hane1SpinnflugaNej
2018-08-19Linus Evensson SrkerLaxNej10Hona1SpinnflugaNej
2018-08-18Hasse.eBollns LaxNej5.9Hane1SpinnflugaNej
2018-08-18Hasse.eBollns LaxNej8Hane1SpinnflugaNej
2018-08-18Tomas aUppsalaLaxNej8Hane1SpinnflugaNej
2018-08-18Tomas aUppsalaringJa4.9Hane1SpinnflugaNej
2018-08-18Rasmus JLULELaxNej12.6Hona1SpinnflugaNej
2018-08-16Stefan EFjlLaxNej10Hona1SpinnflugaNej
2018-08-16Stefan EFjlLaxNej8.9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-16Stefan EFjlLaxNej8.7Hona1SpinnflugaNej
2018-08-16Stefan EFjlLaxNej6.6Hona1SpinnflugaNej
2018-08-16Stefan EFjlLaxJa5.9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-16Tobias hagmansterbybrukLax9.7Hane1SpinnflugaNej
2018-08-16Henrik lindbladsterbybrukLax7.9Hane1SpinnflugaNej
2018-08-16Henrik lindbladsterbybrukLax12.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-15Guido BuschBerlinLaxNej8.2Hona1FlugaNej
2018-08-15Guido BuschBerlinHarrNej0.9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-15Guido BuschBerlinLaxJaHane1FlugaJa
2018-08-15Guido BuschBerlinLaxNej7.3Hona1FlugaNej
2018-08-15Guido BuschBerlinLaxNej10.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-15Peter LarssonsterbybrukLax7.7Hane1SpinnflugaNej
2018-08-15Peter LarssonsterbybrukLax7.7Hane1SpinnflugaNej
2018-08-15Krister LundgrenSrbergeLaxNej14.5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-15Andreas EliassonSundsbrukLax7Hona1SpinnflugaNej
2018-08-15Andreas EliassonSundsbrukLax10.2Hona1SpinnflugaNej
2018-08-14ULHuljenLaxNej8.4Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej8Hane1SpinnflugaNej
2018-08-13Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej10.2Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej12.6Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej12.6Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13ULHuljenLaxNej9.9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13ULHuljenLaxNej6Hane1SpinnflugaNej
2018-08-13Anders RomanSundsvallLaxNej9,5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13Anders RomanSundsvallLaxHona1Nej
2018-08-13Anders RomanSundsvallLaxNej8,5Hane1SpinnflugaNej
2018-08-13Anders RomanSundsvallLaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13Anders RomanSUNDSVALLLaxNej7,5Hona1SpinnflugaNej
2018-08-13Peter gustavssonKarlskogaLaxNej4Hane1FlugaNej
2018-08-12Johnny BjrkkersbergaLax4.2Hane1FlugaNej
2018-08-12Philip RidderborgSthlmLax15Hane1SpinnflugaNej
2018-08-12Wira RidderborgSthlmLax9Hona1SpinnflugaNej
2018-08-12Love RidderborgSthlmLax4Hane1SpinnflugaNej