Fångstdata

Här listas de 100 senaste registreringarna.
DatumNamnOrtArtFettfenaVikt (kg)KönZonMetodCatch&Release
2018-11-16H Janeheim Strmsund ringNej1.0Hona3MeteNej
2018-11-16H Janeheim Strmsund ringNej1.1Hona3MeteNej
2018-11-16H Janeheim Strmsund ringNej0.8Hona3MeteNej
2018-11-07Christer HultqvistTimrringJa3.2Hane1FlugaNej
2018-11-01H.janeheimStrmsund ringJa0.8Hona3MeteNej
2018-11-01H.janeheimStrmsund ringJa1.0Hane3MeteNej
2018-10-28PatrikKovlandringJa1Hane2DragNej
2018-10-28PatrikKovlandringNej1.5Hane2DragNej
2018-10-28PatrikKovlandLaxNej4Hona2VobblerJa
2018-10-18PatrikKovlandringNej-0.8Hona3VobblerJa
2018-10-18PatrikKovlandringNej1Hane3VobblerJa
2018-10-18PatrikKovlandLaxNej7Hane3VobblerJa
2018-10-15Tobias HuhtamkiSundsvallringNej3.4Hona3VobblerNej
2018-10-13Perm ArneingSolbergHarrJa2.1Hona3FlugaJa
2018-10-13PatrikKovlandringNej1Hane3VobblerNej
2018-10-13PatrikKovlandringNej1Hona2VobblerNej
2018-10-13PatrikKovlandringNej1.2Hane2VobblerNej
2018-10-13PatrikKovlandring1.5Hona1Nej
2018-10-13PatrikKovlandringJa2Hane2VobblerNej
2018-10-10KdwHwMhCSiNmIfDJUYLpxoY0
2018-10-10MMBbtIbnHgNzpFKPTzA0
2018-10-10CYgcCgEhuVeHBKYVOuLHzdSSVvvcpGQsdzV0
2018-10-10qwwCFAtjsdwbtuHTkeThoXI0
2018-10-10NaLeSBVdQtBOAySpIPEFgeNaQjcfK0
2018-10-10MUWDFujoxHxWeaVyCVb0
2018-10-10MxrKgLGozzklsdNGmRjcYLoerXG0
2018-10-10tPmTSVodTcgNSZKAexWcCKcDeLBZVbdCN0
2018-10-10QlRLqjAmCJeNatHoooqqpyjfYdTD0
2018-10-10NzxzXdiUDXTkALbXHhKuOGy0
2018-10-10TMyzxSNAumxXGTOWtjxMrncEdPQzfqZww0
2018-10-10WrYWOwUdmJArANGimzmMz0
2018-10-10oGFdcHTdotIreBYzwWAnxp0
2018-10-10krfSQAdXxeJPJFzOSD0
2018-10-10qlNQXrYfDEudOtljJxEBDrZy0
2018-10-10NrXzvKZZwuNNVPpxwMAQZUYZd0
2018-10-10VzQOqNDkInIXEaxFKdKKENhmTPGwMNyKaacQh0
2018-10-10sXsOtkmyhrLeyRDuJEOCwlkymHTSgHthd0
2018-10-10enzzDLvBYnkyuGLPNeupMviPawSPkiFlgA0
2018-10-10FHOmkkOdcrvikfMsdUKzBzXvhCGPROwLShyr0
2018-10-10xywhZBHRqyUNNNeSNkdoXwyhraUab0
2018-10-10HgBKyNQtoMuYdYKRoDbVvxYPYp0
2018-10-10qtLiwJgTPHMnymDtzFgARjxKSldnCc0
2018-10-10qaioNuoEkDEWbbgtRqNTfhcsXpkRTcQj0
2018-10-10htLZJsrwvfaFUAyDuNmjhKG0
2018-10-10soQtyZphjxhjIYLGuJCiPgK0
2018-10-10NYyQdIPEWSPaYpHHebmAWvKIPufkmrQgts0
2018-10-10ggAWcGATpqOUFxsLMxOZObMatSnT0
2018-10-10JbiUVohUexhpZRiTKQOQDYwtFIgDqqqQGEeDNf0
2018-10-10FLdFOPedxKvIlmnpuIQF0
2018-10-10VnNXhpQiinbYKLGELHLbFCZEUgqvKBMb0
2018-10-10sULbvcaZUAaSwGFSvjrTegycFCEnUPEtHaA0
2018-10-10vbAeEmAVwFlKTpWLtFwVcv0
2018-10-10rYPeOpMxvTJiGttkpiiiBoGTXavR0
2018-10-10CWeOqYtTgrmrHPYOIhByFlVO0
2018-10-10BJFDguEmkROfkyLolEgzRgSEWOTmAl0
2018-10-10sMSAZqrVFrntgObWxbpGtSgW0
2018-10-10CCgjOzTuHhbMoyEgCzSQpYlXPeXpektXtmHfN0
2018-10-10ZrWkSOWmucjRjzPGqshSISecZmrjQ0
2018-10-10slvytJBoSaOyJjjBXbxnKCXfqKEIBFhi0
2018-10-10mGEJGLmxTvWCQvrikUQmUtKzqqpRsKpcn0
2018-10-10HAYtqtizwbszmVHyeGlDbVxVkOZWBveE0
2018-10-10xDDLKpTOhvvHWywawoESkOEmTHyZsDccsqD0
2018-10-10LjqxLoNsiEWWqIwgpRLQAnMAzmEhM0
2018-10-10sQTTOymwatlYavryNLVMwmFKUXBWsNPK0
2018-10-10ovmHYflUzPlTLSBDPEIKwUyYcTMlZT0
2018-10-10GDeWdjQZBjaGzpxkNh0
2018-10-10mFETvYdbgpaBZXmLZAVrrYYTRVSnF0
2018-10-10DbhBIniVdzAdYAjonlpIyRlLKCwzBPh0
2018-10-10WWZbfMIqqauquMaEYyP0
2018-10-10AegcQTlSGndNwBNpQywPNJswctvdI0
2018-10-10TZFpRIwoIIYUmmTuP0
2018-10-10shmaFHeSuRlocakPURrP0
2018-10-10trAnnVpUMzQmzerzbpGqxfrfuKVGsYiz0
2018-10-10HkNkknWEFFSRSynALoOJvdJteKRBtQukP0
2018-10-10EqwnDGdJDyeVhJVLupjNGqazBl0
2018-10-10gMHcEZTmIdGYGKWVvFsCzNIrPwCiFZMNER0
2018-10-10ZRLJRVVwqnafpXLltvxpYRkwiz0
2018-10-10lUzGXhPECvPgsmYFHSWQLkI0
2018-10-10kYepCGaIXhiSvkwQqTVIXPqBtBQV0
2018-10-10bXTwKpiVwZWbAkZhGWGqonfPTZlplo0
2018-10-10qTWmVNXQarXoFHpHVWjVecTElUDyhJJDLxNx0
2018-10-10oWgymjDzFeQHkqBHXAJAcuvlFWvCagYCOxaiY0
2018-10-10FHUBwsSeJxTFGacknVSJEOPZtkzcTL0
2018-10-10xrAYGGQALjWnHyJnniQSTIHrzhJxnk0
2018-10-10iSIHDUsiQxJKpKXS0
2018-10-10EUYKrUiYNlaSyFAMovcvbVMc0
2018-10-10HnsGcaQOZbhUpcKjyGKLoBJ0
2018-10-10tKqansNROMYyklgbETIuoGZQsx0
2018-10-10otCkvwLfYVILtzzwNqTlPcMzJpKT0
2018-10-10VxjfKZnQPpJPdvURCTRSXgKhYfPeiSRm0
2018-10-10hibqEcQpnqZgqDPBsgXRPINTXdjgBRZ0
2018-10-10QSgrDmAMTnhMvuxpazOeEy0
2018-10-10AbgkCXwfNaxmUPcifrdYInmCDZsrthPPVJ0
2018-10-10JjXMaMGALXStQuIINErFwVEUNiGbYIlgT0
2018-10-10kFTLAOgUkHCUZSnKaVpxbolqZBFdA0
2018-10-10kFTLAOgUkHCUZSnKaVpxbolqZBFdA0
2018-10-10dWYReXdATRZjYdEpMMltnTjEsJCtgoVnoqKwV0
2018-10-10mRPgfSZdDDJdgJByMfhVsTaEnjTEGNacB0
2018-10-10sBDNYuwjMUWJbviyu0
2018-10-10dZUTUNbZctBtofVOSuA0
2018-10-10CcFwdloQEZvPPBGHAZdoUvogB0
2018-10-10PFCkrHuiYkIkinQNlOTQZuCDExRDfeev0
2018-10-10PIIgIZtgjRJAurvQfwASPeZVgGqEfgUF0
2018-10-10etGphSHWZkrhigCCdB0
2018-10-10TcuZUoPVqyzHEwMMXgRYcPhtJoqAF0
2018-10-10rubNGPrjfvLVuWGShEHDqso0
2018-10-10esRmHoInIGDIGzztxFfBdbfvbyysnirWht0
2018-10-10ujhbebzxLEOUYlnSPMzumdcoGxRojCDW0
2018-10-10MKTdvckxhoRipTHBnYWfZfSOp0
2018-10-10rIRKqoEBCfqqPlUmSOJdJsoVdSlxVJ0
2018-10-10hbupevLJKsnkYPfVWVi0
2018-10-10RCMFeiAjNYdVNZeZWYJzNkIi0
2018-10-10oVSyjVOCjWiBAhcUbjlvyreox0
2018-10-10AYtnINwdBUcDolduL0
2018-10-10NvhbMtKfAOLOUPpNPfWdwhxKbExgAhL0
2018-10-10hJbcINxgMODLsDmcKVeRuk0
2018-10-10vzAcpsmZBOnJxZAXPMEjNoaU0
2018-10-10GGddGJQniZsYHLANjLexivuEqWHuaD0
2018-10-10fMrhjBZxWVqIuXWYnwNpi0
2018-10-10mTMxzhKjoqIAthPAdUqUnvdLsJwRwCe0
2018-10-10EDXwRGzEWWypCCHJVOiZMkKy0
2018-10-10eDqELxvocdPXebnxmPZzSXD0
2018-10-10WmciZyfwCImxgWupgiPuCgIqPfPx0
2018-10-10nLRCfNvPMYveTyPxaEMLuZBuXQQeHORwXtF0
2018-10-10OPXqhDHWTomZDBykupYeDRtmNJjCOe0
2018-10-08uiEHWJmbiLJPaZujgGäddaJaHane2VobblerJa
2018-10-07PatrikKovlandringNej1Hane2VobblerNej
2018-10-07PatrikKovlandringNej1Hona2VobblerNej
2018-10-07PatrikKovlandringNej1.5Hona2VobblerNej
2018-10-07PatrikKovlandringNej1.5Hane2VobblerNej
2018-10-07PatrikKovlandringNej3Hane2VobblerNej
2018-09-18Tobias LundgrenHammarvgenLaxNej5.2Hane1FlugaNej
2018-09-18Tobias lundgrenSundsbrukLaxNej7.5Hane1FlugaNej
2018-09-18Andreas EliassonSundsbrukLax4.2Hane1SpinnflugaNej
2018-09-18Andreas EliassonSundsbrukLax6.5Hane1SpinnflugaNej
2018-09-18Andreas EliassonSundsbrukLax9Hane1SpinnflugaNej
2018-09-17D.GunnarssonEdsbynLax6Hane1Nej
2018-09-17D.GunnarssonEdsbynLax7Hane1Nej
2018-09-17D. Gunnarsson EdsbynLax9Hane1Nej
2018-09-17D.Gunnarsson EdsbynLax11Hane1SpinnflugaNej
2018-09-17Andreas EliassonSundsbrukLax5.8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-17Andreas EliassonSundsbrukLax11.6Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Gran SandstrmBollnsLaxJa4Hane1SpinnflugaNej
2018-09-15Gran SandstrmBollnsLaxJa7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Kent OlssonSollernLaxJa15.7Hane1SpinnflugaNej
2018-09-15Kent OlssonSollernLaxJa7.8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Patrik Laxmstaren HagstrmMatforsLaxJa9Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Patrik Laxmstaren HagstrmMatforsLax12.7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-15Patrik Laxmstaren HagstrmMatforsLaxJa8.5Hona1SpinnflugaNej
2018-09-12Johnny BjrkkersbergaLax4.2Hona1FlugaNej
2018-09-11Per SimonssonFrsnLax4Hona1SpinnflugaJa
2018-09-11Per SimonssonFrsnLax8Hane1SpinnflugaJa
2018-09-11Per SimonssonFrsnLaxNej8Hane1SpinnflugaJa
2018-09-11Mathias HolmlundsLax6.6Hane1SpinnflugaNej
2018-09-11Mathias HolmlundsLax7.3Hona1SpinnflugaNej
2018-09-11Mathias HolmlundsLax7Hane1SpinnflugaJa
2018-09-11Mathias HolmlundsLax7.6Hona1SpinnflugaNej
2018-09-11Mathias HolmlundsLax7.7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxNej3Hane1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxNej7Hane1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxJa7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Krille jBollnsLaxNej5Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej6Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej7.7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej8.5Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej9.7Hona1SpinnflugaNej
2018-09-10Hasse.eBollns LaxNej11.5Hona1SpinnflugaNej
2018-09-07p i pB nsLax7Hona1Ja
2018-09-07p i pB nsLax9Hona1Ja
2018-09-07p i pB nsLax13.8Hona1Nej
2018-09-07K bergqvistB nsLax6Hona1Ja
2018-09-07K bergqvistB nsLax8Hona1Ja
2018-09-06p i pB nsLax5Hona1Ja
2018-09-06p i pB nsLax8Hona1Ja
2018-09-06p i pB nsLax7.5Hona1Nej
2018-09-06K bergqvistB nsLax5Hona1Ja
2018-09-06K bergqvistB nsLax7Hona1Ja
2018-09-06K bergqvistB nsLax9Hona1Ja
2018-09-06K bergqvistB nsLax9Hona1Ja
2018-09-06K bergqvistB nsLax11Hona1Ja
2018-09-06Kung keViringJa3.0Hona3FlugaNej
2018-09-04Filip WEskilstuna LaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-04Filip WEskilstuna Lax4Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Stig VestlingSrbergeLaxNej11.5Hona3SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej9Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej9Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej10Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Filip WEskilstuna LaxNej11Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej3Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej11Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej10Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej9Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Erik nordlanderKpmanholmen LaxNej14.2Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Ove DanielssonLjungaverkLaxNej6.3Hane1SpinnflugaNej
2018-09-03Ove DanielssonLjungaverkLaxNej8Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Ove DanielssonLjungaverkLaxNej9.1Hona1SpinnflugaNej
2018-09-03Ove DanielssonLjungaverkLaxNej11Hane1SpinnflugaNej
2018-08-31Anneli Lindbergh quist lvkarlebyLaxNej15.5Hona1SpinnflugaNej