Bokningsregler Laxfiske 2021

Precis som tidigare år kommer det att vara en intresseanmälan för Laxfiske 2021. Intresseanmälan görs i formuläret, och i och med sin anmälan godkänner man bokningsreglerna. Läs dem noga!

Perioden för intresseanmälan är mellan 29 november 2021 till och med 15 januari 2021. Därefter påbörjar vi arbetet med platserna för laxfisket 2021, som kommer att ske genom fördelning och utlottning.

Bokningsregler 2021

Laxfiske 2021 i Zon 1

 • Intresseanmälan för laxfiske Zon 1 sker under perioden 2020-11-29 till 2021-01-15 genom en intresseanmälan på vår hemsida:www.bergeforsfisket.com
 • 16 januari startar arbetet med att fördela och lotta ut platser, och vi ringer upp enligt de kontaktuppgifter som lämnats i formuläret. Vi räknar med att det arbetet kommer att hålla på fram till mitten av februari.
 • Den vi kontaktar får boka upp till 4 (fyra) fisketillfällen för sig och sina fiskekamrater under juli och augusti, och ytterligare 4 (fyra) platser på övrig tid. Maximalt fyra dagar i rad.

Boka och betala

 • Den som erbjuds plats och bokar ska maila namn , telefonnummer och födelsedata på alla fiskare inom 2 dagar till info@bergeforsfisket.com. Om vi inte får in uppgifterna så stryks de platserna från bokningen.
  • Den som bokar ska betala alla fiskeplatser i bokningen inom en månad mot faktura. I fakturan kommer det att stå att den avser sportfiskeplatser och som bilaga finns namnuppgifterna på de som fiskar i sällskapet. OBS spara de uppgifterna om de ska användas som underlag för friskvårdsbidrag. När betalning är gjord är bokningen slutförd.
  • Om vi inte erhållit betalning för hela bokningen innan fakturan förfallit (1 månad), så är hela bokningen ogiltig och fiskeplatserna lottas ut igen.
  • Alla fiskeplatser är personliga, dvs fiskare kan inte bytas ut av den som bokar eller av någon annan. Alla fiskande gäster skall kunna visa legitimation.
  • Avbokning med halv återbetalning, till den som bokat, endast mot uppvisande av sjukintyg för aktuell fiskare.
  • Den återlämnade fiskeplatsen kommer att bokas ut igen av Bergeforsfisket.
  • I mars, när så många som möjligt fått chansen att boka, så öppnar vi upp för fiskare att boka ytterligare platser (max 12 fisketillfällen under laxsäsongen per person). Mer information kommer på vår Facebooksida, där även eventuella återbudsplatser läggs ut.
  • Vi kommer att tillåta upp till 9 (nio) fiskare på Rampen (norra sidan), och för slutna sällskap max 15 st.
  • Sällskap som bokat alla platser på norra eller södra sidan kan komplettera sin bokning med ytterligare fiskare. Ingen andrahandsförsäljning av fiskeplatser får förekomma.

Övriga nyheter

 • Vi har en ambition att även 2021 göra ytterligare förbättringsåtgärder för er som fiskar på både norra och södra sidan.
 • Det finns tillgång till en toalett med kodlås på södra sida i anslutning till Akvariet för fiskande gäster.
 • Priserna per fiskepass för 2021 kommer att vara:
  • Norra: juni – augusti 600 kr och september 500 kr
  • Södra: juni – augusti 550 kr och september 450 kr
 • I god sportfiskeanda kommer vi att tillåta att max 4 (fyra) fiskar får tas upp per fiskare och fiskepass. När den fjärde fisken är upptagen får fiskaren avsluta sitt fiske.

Skyddsjakt på skarv

Skyddsjakt på skarv 2019.

Bergeforsfisket och Bergeforsens laxodling har fått skyddsjakt beviljad på skarv under perioden 15 maj till 30 september. Vid årets jakt tillåts vi skjuta 50 fåglar, vilket är 20 % fler än tidigare år.

Vad är skyddsjakt?

I grunden är alla vilda djur skyddade.

Skyddsjakt beviljas av Länsstyrelsen för att förhindra allvarlig skada på exempelvis fisk eller gröda.

Naturvårdsverket ansvarar för allmän jakt, som är till för att begränsa populationen (antalet individer) av en viss art

Jakten inom Bergeforsfisket

Det finns idag ingen allmän jakt på skarv i Sverige, så det vi kan göra inom Bergeforsens fiskevårdsområde är att söka och genomföra skyddsjakt.

Det vi kan uppnå med skyddsjakten är att skrämma bort fåglarna från älven, och på det viset ge den fisk som uppehåller sig där en mindre utsatt miljö.

Tidigare års skyddsjakt i Bergeforsfisket har gjort skillnad för fiskbeståndet i älven, enligt Bergeforsens laxodling, men naturligtvis löser det inte problemet med det stora antalet skarv i Timrå/Sundsvallsområdet som långsiktigt är ett fortsatt hot för fisk och sportfiske.

Ett stort problem med skarv är att de bor i stora kolonier, vilket innebär en hög koncentration av fågel i närområdet.

Vi inom Bergeforsfisket är oroade över skarvens utbredning i närområdet, och vi kommer att fortsätta att driva frågan mot både politiker och myndigheter för sportfisket.

Skarvens utbredning är ett nationellt problem och det krävs att alla som berörs driver frågan för utökad skyddsjakt och/eller att få till stånd en ändring i EU:s fågeldirektiv och därmed kunna bedriva allmän jakt för att begränsa beståndet.

Nya arrendatorerna presenterar sig

Klart med ny arrendator för Bergeforsfisket

Sedan tio år tillbaka har Arne och Kristina Perming drivit sportfisket för Bergeforsens Fiskevårdsområdesförening. De har under året framfört önskemål om att få avsluta sitt arrende. Detta kommer att ske vid årsskiftet 2018/2018 när deras deras avtal med föreningen  löper ut.

Fiskevårdsområdesföreningen har med anledning av detta arbetat med att hitta en ny arrendator för Bergeforsfisket och det är nu klart att Annelie och Torbjörn Hamrin från och med årsskiftet kommer att arrendera sportfisket i Bergeforsen. Annelie och Torbjörn bor i Bergeforsen och är liksom Arne och Kristina medlemmar i Fiskevårdsområdesförening, och har därmed sedan en lång tid en god insyn i Bergeforsfisket.

Verksamheten kommer att bedrivas i bolaget Hamrin i Rii AB. Sportfisket kommer att erbjudas enligt följande vision:

”Vi vill utveckla sportfisket i Bergeforsen på ett långsiktigt och hållbart sätt för att göra det tillgängligt för många idag och i framtiden”

Så vad händer nu?

Formellt sett så fortsätter Arne och Kristina att driva sportfisket fram till årsskiftet, men från och med nu kommer all planering av kommande fiskesäsong att ske i samråd mellan Perming och Hamrin.

Kontaktuppgifter för Hamrin i Rii AB kommer att publiceras på hemsidan, Bergeforsfisket.com, under december.

Fiskesäsongen 2019

Laxfisket
Precis som tidigare år så kommer fiskeplatser för laxfisket att ske genom ansökan, lottning och tilldelning.  Ansökningsformuläret kommer att publiceras på hemsidan i mitten av november

Hur eventuella återbud kommer att annonseras ut kommer att meddelas innan laxsäsongen börjar.

Gruppbokningar

Även nästa år kommer vi att erbjuda möjligheten för Gruppbokningarna för hela zon 1 till ett förutbestämt pris. Mer information om detta kommer under november.

Preliminärt startdatum för fiskesäsongen för zon 1 och 2 planeras till lördagen 20 april.

Fiskeregler och mörkerfredning etc. för Bergeforsfisket  kommer att gälla enligt samma principer som för 2018.

Avslutningsvis vill vi tacka Arne och Kristina Perming för det arbete de gjort med att utveckla Bergeforsfisket till det som det är idag, och all den hjälp vi har fått av dem i vår planering inför 2019.

Vi ser fram emot att träffa alla er Sportfiskare under 2019

Annelie och Torbjörn

Fettfenor

Som några sett kan Du nu när du fångstregistrerar ange om fisken är fettfeneklippt eller inte. Bakgrunden är att flera sportfiskare rapporterat att ovanligt många öringar har fettfenan kvar jämfört. med tidigare år.

All fisk som odlas i Bergeforsens laxodling, både lax och havsöring, får sina fettfenor klippta. Det är ett grannlaga arbete som tar åtskilliga dagar eftersom det är över 300.000 fiskar som årligen sätts ut i älven och då får sina fettfenor bortklippta. Anledningen till klippning av fettfenan är att det är en enkel metod för att se om det är en odlad eller vild fisk som fångas i ett senare skede, kanske i ett annat vattendrag.

I Indalsälven nedre del skall det i princip bara finnas odlad fisk tillsammans med någon enstaka vild. Så har det varit tidigare genom åren men nu verkar det ha skett en förändring, en förändring som, om den stämmer, ställer en del frågor om orsaken. Till att börja med ska vi därför kolla hur stor andel med/utan fettfena som fångas för att  sedan gå vidare med att analysera orsaker till eventuell förändring.