Fiskeregler

Fiskekort köper man online på Zon 3 via https://www.ifiske.se/
Zon 1 och 2 bokas via mail – info@bergeforsfisket.com

Fiskeregler
Fiskeområde, utmärkt med skyltar!
Zon 3 börjar 900 meter nedströms kraftverket och sträcker sig i stort sett fram till älvens mynning, enligt kartbild. Det finns ett litet område vid ”Fjäl” som är endast för privatfiske. Se skyltar med karta.

 • Alla former av ryckfiske är förbjudet enligt lag!
 • Huggkrok får ej användas.
 • Fiske från land och båt är tillåtet. Vid trängsel har landsfiske företräde.
 • Endast ett samtidigt spö, som skall vara handhållet eller inom mycket nära räckhåll, per fiskande är tillåtet.
 • Fiske i traditionell mening med spinn- eller haspelspö och multiplikator- eller haspelrulle är tillåtet förutom under laxfiskeperioden 15juni – 1 oktober då spinnfiske med skeddrag, spinnare och vobbler är helt förbjudet på den övre delen av zon 3 ner till nedre spetsen på Helenas/Skäftesholmen( är markerat med skyltar). Endast enkelkrok tillåten under denna period. 
 • Maximal krokstorlek: enkelkrok 13 mm och dubbel- eller trekrok 9 mm (avstånd mellan krokspest och skaft).
 • Traditionellt flugfiske eller spinnfiske med miljösänke och fluga (ej förtyngd fluga) på enkelkrok är tillåtet. Vid fiske med Spinn- eller tubfluga måste avståndet mellan kastvikt och fluga vara minst 150 cm. Fiske med så kallade flätlinor är tillåtet om de försetts med en svagare tafs för betet, gäller även vid dragfiske.  Flätlinans diameter får ej understiga 0,32 mm. Zon 1 och 2 under laxperioden. Inga beten får vara förtyngda. Mask och andra naturbeten är tillåtna.
 • Zon 2 På flugfiskesträckan vid Norra sidan  ”Notudden”. 

Dubbelkrok, trekrok får användas max gap 9mm vid traditionellt flugfiske under hela säsongen.

 • Zon 2 Rörligt fisketillämpas när flera fiskar samtidigt, enligt följande riktlinjer:
  • Vid båtfiske: 50 meters förflyttning varje hel och halv timme.
  • Vid landfiske: förflyttning vid flera fiskande på samma ställe (Gäller alla Zoner)

Felkrokad fisk
Fisk krokad på andra ställen än i mun eller svalg – ska avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas. Fisk som felkrokats så allvarligt att den uppenbart kommer att dö skall avlivas och om personal finns tillgänglig, omgående överlämnas, i annat fall återutsättas

Återutsättningsskyldighet
Lax understigande 50 cm, öring understigande 50 cm och harr understigande 35 cm skall alltid återutsättas (minimimått). 

Fångst och registrering
Totalt 3 FISKAR får tas upp per fiskepass. (Öring, lax eller harr) på alla Zoner!
Sportfiske ska ske med hänsyn till fisken. Tänk på att återutsättning av fisk sker i vattnet med varsamhet.
Fångad fisk skall snarast registreras på hemsidan i Zon 1 och 2 eller via iFiske.se på Zon 3 där man köpt sitt fiskekort.

Regeländringar
Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong. Dessa anslås i så fall vid laxodlingens parkering, på hemsidan samt delges fortlöpande vid köp av fiskekort.

Regelbrott och Force Majeure
Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske i Bergeforsens Fiskevårdsområde, vilket även påverkar övriga vatten som Bergeforsfisket samarbetar med. Överträdelse av regler, som medför indraget eller ogiltigföklarat fiskekort, ger ej rätt att helt eller delvis återfå erlagd avgift. Motsvarande kan gälla vid Force Majeure, d.v.s. händelse som ej i förväg kunnat förutses. 

Vid påträffat brott mot gällande regler har fisketillsynsman rätt att skriva ut så kallad kontrollavgift på för närvarande 800 kr vid exempelvis felaktig fiskemetod, ej respekterad mörkerfredning etc.

Om fiskeområdets personal eller tillsynsmän utsätts för hot eller trakasserier av fiskegäst kommer vederbörande att avstängas och polisanmälan ske. Avhysning kan beslutas direkt av fisketillsynsperson som rapporterar till fiskevårdsområdets verksamhetsansvarige. 

Sportfiske bedrives på egen risk. Älven är korttidsreglerad och varsamhet bör iakttagas på ändrade strömförhållanden.

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SKRÄPA NED SAMT LÄMNA KVAR FISK ELLER AVFALL, CIGARETTFIMPAR EFTER STRÄNDERNA. LÄMNA INTE FISKELINOR ELLER AGNADE BETEN PÅ MARKEN. VI FÅR ÅRLIGEN TA HAND OM FÅGLAR, HUNDAR, KATTER SOM TRASSLAT IN SIG ELLER SVALT BETEN MED KROKAR.

Kontaktuppgifter Bergeforsfisket
E-mail: info@bergeforsfisket.com   
Telefonnummer: +46703812400   
Följ oss på Facebook: Bergeforsfisket