Fiskeregler

1. ALLMÄNT
a. Fiskeområde mm
. Bergeforsens fvo är indelat i tre zoner, se karta. Respektive gränser är markerade med tavlor (ensmärken) på båda stränderna. Uppströmskast över gränserna ej tillåtet.

Strömfisket

Zon 1.Uppströms från gränsen mot kraftverksdammen (säkerhetszon), nedströms mot båtförbudsgränsen (zon 2).  Begränsat antal platser. Endast landfiske tillåtet. Fiske i traditionell mening med spinn- eller haspelspö och multiplikator- eller haspelrulle är tillåtet förutom under perioden 1 juli – 15 oktober då fiske med skeddrag, spinnare och vobbler är helt förbjudet. Endast enkelkrok tillåten under denna period. Traditionellt flugfiske eller spinnfiske med miljösänke och fluga på enkelkrok tillåtet. Kast längre än halva älven ej tillåtet från/mot ”fiskerampen” (säkerhetsrisk). Mask och andra naturbeten är tillåtna. Rörligt fiske tillämpas när flera fiskar samtidigt.

Zon 2. Uppströms från båtförbudsgränsen (zon 1), nedströms mot zon 3. Begränsat antal platser. Land- och båtfiske tillåtet. Båtfiske endast med förhyrda båtar. Båtarna får förtöjas. Elmotor tillåtet. Sportfiskare som fiskar lax från båt (juni – sept) måste medföra egna ankare och ankarlina. Traditionellt spinnfiske med drag samt traditionellt flugfiske eller spinnfiske med miljösänke och fluga, mask eller andra naturbeten tillåtet förutom under perioden 1 juli – 15 oktober då spinnfiske med skeddrag, spinnare och vobbler är helt förbjudet. Endast enkelkrok tillåten under denna period. OBS! Harlingfiske eller dragrodd med skedförsedd vobbler tillåtet från 1 oktober. Fiske vid utsättningstuben samt tuben för vattencirkulation som båda är belägna på zon 2 är under denna period förbjudet. Detta område är markerat både i vattnet och på land.

Zon 3. Uppströms från zon 2, nedströms till områdets yttergräns vid älvmynningen. Fiske från land eller båtfiske med förhyrda eller privata båtar. Vid trängsel har landfiske företräde. Traditionellt spinnfiske med drag samt traditionellt flugfiske eller spinnfiske med miljösänke och fluga, mask eller andra naturbeten tillåtet förutom under perioden 1 juli – 15 oktober då spinnfiske med skeddrag, spinnare och vobbler är helt förbjudet på den övre delen av zon 3. Nedströmsgränsen för detta förbud (nedre spetsen på Helenas/Skäftesholmen) är markerat med skyltar.  Endast enkelkrok tillåten under ovanstående period. 

b. Fisketillstånd. Du är välkommen att fiska när du erlagt avgift och tagit del av  reglerna för fisket.

Strömfisket (gemensamt för zonerna 1 och 2):

  • Fiskekort kan lösas eller förhandsbokas fr.o.m. 31 januari på tel. 070-381 24 00.
  • OBS! Vill du fiska lax mellan 15/6 – 30/9 lämnar du in en ansökan. Se information på hemsidan
  • Dagfiske påbörjas kl. 07.30 och avslutas kl. 18.00. Nattfiske påbörjas kl. 18.30 och avslutas kl. 07.00.
  • Mörkerfredning (fiskeförbud under den mörka delen av dygnet) från och med mån 23 augusti.

Inom zon 1 och 2 får max 4 fiskar/pass/dygn fångas. På zon 3 finns ingen fångstbegränsning utan tillämpa sportfiskevett.

Deltafisket (zon 3): Fiskekort försäljes på ett antal ställen. Se annan plats på denna hemsida för uppgift om vilka dessa är. Barn och ungdom tom 15 år fiskar gratis inom Deltafisket (zon 3).

c. Fiskesäsong. Fiske inom zonerna 1 och 2 påbörjas lördagen 17 april 2020.  Fiske inom zon 3 är tillåtet hela året. Mörkerfredning (fiskeförbud) gäller från och med 2021-08-23 tom 2021-04-17. För zon 1 och 2 gäller mörkerfredningen mellan kl. 22.00 – 07.30 och för zon 3 mellan kl. 22.00 – 05.00.

Skyddsåtgärder. Vid hög vattenföring kan fiske tillfälligt förbjudas på zon 1 och fiskare förflyttas om möjligt till zon 2.
Om många fiskar samtidigt skall rörligt fiske tillämpas. Detta gäller även vid båtfiske.

Endast ett samtidigt spö, som skall vara handhållet eller inom mycket nära räckhåll, per fiskande är tillåtet (gäller alla zoner, även i båt).

2. OTILLÅTNA FISKEMETODER

a. Alla former av ryckfiske är enl. lag förbjudet!

b. Huggkrok får ej användas
c. Felkrokad fisk
 – fisk krokad på andra ställen än i mun eller svalg – ska avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas. Fisk som felkrokats så allvarligt att den uppenbart kommer att dö skall avlivas och om personal finns tillgänglig, omgående överlämnas, i annat fall återutsättas.

3. SÄRSKILDA REGLER FÖR FLUGFISKE (lax och havsöring)

Flugfiske i traditionell mening med flugspö, fluglina, tafs och ej förtyngd fluga är tillåtet. Tafsen måste vara minst 150 cm.

4. SÄRSKILDA REGLER FÖR SPINNFISKE

Tillåtna beten är skeddrag, spinnare och wobbler samt fluga. Mask och andra naturbeten är tillåtna. Spinn/tubfluga är tillåten om avståndet kastvikt – fluga är minst 150 cm. Fiske med s.k.flätlinor är tillåtet om de försetts med en svagare tafs för betet, gäller även vid dragfiske.  Flätlinans diameter får ej understiga 0,32 mm. Inga beten får vara förtyngda. Gäddfiske med s.k. ”jerkbaits” och liknande endast tillåtet på vissa fiskeplatser på zon 2 under laxfiskeperioden. Kontakta Bergeforsfisket i dessa fall för överenskommelse om fiskeplats m.m.

OBS! Fiske med skeddrag, spinnare och vobbler är ej tillåtet på zon 1, 2 samt övre delen av zon 3 under laxperioden ca 1 juli – 15 oktober.

OBS! Harlingfiske eller dragrodd med skedförsedd vobbler tillåtet från 1 oktober.

5. GEMENSAMT

Största krokstorlek: enkelkrok 13 mm, dubbel-/trekrok 9 mm, avstånd krokspets-skaft. Se fiskekortet för mätpunkter.

6. ÅTERUTSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Lax understigande 50 cm, öring understigande 35 cm och harr understigande 30 cm skall alltid återutsättas (minimimått). Beträffande felkrokad fisk se punkt 2 c.

7. BÅTFISKE
Av säkerhetsskäl råder båtförbud på zon 1
Inom zon 2 är fiske tillåtet från förhyrd båt. Elmotor är tillåtet liksom förtöjning av båtarna.

Inom zon 3 är fiske tillåtet från egen båt. Motorer tillåtna.

8. FÅNGST OCH REGISTRERING

Inom zonerna 1 och 2 är det tillåtet att fånga max. fyra fiskar. Inom zon 3 finns ingen fångstbegränsning utan sportfiskevett skall tillämpas. Fångad fisk skall snarast registreras på hemsidan.

9. REGELÄNDRINGAR

Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras under pågående säsong. Dessa anslås i så fall vid laxodlingens parkering, på hemsidan samt delges fortlöpande vid köp av fiskekort.

10. REGELBROTT OCH FORCE MAJEURE

Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske vid Bergeforsens Fiskevårdsområde. Överträdelse av regler, som medför indraget eller ogiltigföklarat fiskekort, ger ej rätt att helt eller delvis återfå erlagd avgift. Motsvarande kan gälla vid force majeure, d.v.s. händelse som ej i förväg kunnat förutses. Vid påträffat brott mot gällande regler har fisketillsynsman rätt att skriva ut s.k. kontrollavgift på f.n. 800 kr. Om fiskeområdets personal eller tillsynsmän utsätts för hot eller trakasserier av fiskegäst skall vederbörande avstängas och polisanmälan ske. Avhysning kan beslutas direkt av fisketillsynsman som rapporterar till fiskevårdsområdets verksamhetsansvarige. Sportfiske bedrives på egen risk. Älven är korttidsreglerad och varsamhet bör iakttagas på ändrade strömförhållanden liksom försiktighet vid isfiske.

UNDER PÅGÅENDE AVELSFISKE MED NOT SKALL UPPEHÅLL GÖRAS I SPORTFISKET

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SKRÄPA NED SAMT LÄMNA KVAR FISK ELLER AVFALL EFTER STRÄNDERNA.

LÄMNA INTE FISKELINOR ELLER AGNADE BETEN PÅ MARKEN. VI FÅR ÅRLIGEN TA HAND OM FÅGLAR, HUNDAR, KATTER SOM TRASSLAT IN SIG ELLER SVALT BETEN MED KROKAR.